Urban Economics > References > 2004

    
References > 2004

 
 
 • Boix, Rafael i Vittorio Galletto (2004):
  Identificación de Sistemas Locales de Trabajo y Distritos Industriales en España. Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa, MITYC (mimeo, revisión junio de 2005): Texto principal  Anexos

  Abstract:El objetivo del presente trabajo es la identificación en España de los sistemas locales de trabajo (SLT) y potenciales distritos industriales (DI) a partir de la utilización de la metodología italiana del ISTAT. Esta aplicación es ahora posible al disponer de datos de movilidad laboral intermunicipal en el Censo de 2001 y utilizarse datos del DIRCE (Directorio Central de Empresas) para aproximar la dimensión de los establecimientos por sector y Sistema Local de Trabajo. La identificación para toda España de los distritos industriales a partir de estas metodologías permite el impulso de una nueva línea de política industrial reforzada por la extensa experiencia italiana en la gestión de distritos industriales.
   

 • Trullén, Joan (2004):
  "Una nova estrategia de suport a les pimes basada en districtes industrials i  xarxes: el cas de Barcelona", Revista Econòmica de Catalunya, nº 49-50. p.112-118. ISSN: 1135-819X.

  Abstract: En la nova economia globalitzada, les PIME s’enfronten a un repte d’una enorme complexitat: com operar en un entorn competitiu si no disposen d’una dimensió que els  possibiliti generar internament processos innovadors. L’existència de rendiments creixents associats a l’escala de la producció facilita a les grans empreses activar processos d’innovació i operar en mercats globals. Les pimes, que presenten una capacitat d’adaptació molt rellevant i que sovint són molt creatives, poden respondre amb eficiència a aquest entorn competitiu –com a mínim en un ampli conjunt d’activitats manufactureres de molt diferent intensitat tecnològica– si són capaces de generar rendiments creixents per mitjà d’economies externes.
   

 • Boix, Rafael (2004):
  Economia urbana”, reseña del libro Economia Urbana de Roberto Camagni. Investigaciones Regionales nº 5, p.235-237. ISSN: 1695-7253.
   

 • Boix, Rafael i Vittorio Galletto (2004)
  "Anàlisi econòmica comparada del Cens de 2001. Principals resultats per a Catalunya", Nota de Economia, nº 79. ISSN: 0213-3640.

  Abstract: Els Censos Demogràfics de 2001 inclouen tres grans apartats: el Cens de Població, el Cens d’Habitatges i el Cens d’Edificis (aquest últim també inclou el Cens de Locals). El Cens de Població inclou a les persones que tenen fixada la seva residència habitual al territori espanyol. La unitat bàsica d’aquest cens és la persona resident, encara que es consideren també com a unitats bàsiques addicionals la família, la llar i el nucli familiar (INE 2001). L’objectiu d’aquest article és l’anàlisi per a Catalunya dels principals resultats del Cens de Població de 2001, centrant-nos sobre la seva vessant econòmica. L’anàlisi es duu a terme en comparació amb les dades dels Censos i Padrons de 1986, 1991 i 1996. El text es s’articula en tres apartats. dades demogràfiques bàsiques (epígraf 2); activitat, l’ocupació, l’economia del coneixement i formació (epígraf 3); i anàlisi de la mobilitat, àrees metropolitanes, xarxes de ciutats i policentrisme (epígraf 4). Finalment, s’exposen les principals conclusions.
   

 • Capone, Francesco and Rafael Boix (2004):
  "Sources of competitiveness in tourist local systems", Working Paper 0408 Departament d'Economia Aplicada, Universitat Autònoma de Barcelona // Paper presented at the XXX Reunion de Estudios Regionales, Barcelona 18-19 November 2004 and the 45th European Congress of the European Regional Science Association. Amsterdam, 23-27 August 2005.

  Abstract: At the end of the XIX Century, Marshall described the existence of some concentrations of small and medium enterprises specialised in a specific production activity in certain districts of some industrial English cities. Starting from his contribute, Italian scholars have paid particular attention to this local system of production coined by Marshall under the term “industrial district”. In other countries, different but related territorial models have played a central role as the “milieu” or the “geographical industrial clusters”. Recently, these models have been extended to non-industrial fields like culture, rural activities and tourism. In this text, we explore the extension of these territorial models to the study of tourist activities in Italy, using a framework that can be easily applied to other countries or regions.
   

 • Trullén, Joan and Rafael Boix (2004)
  "Knowledge, networks of cities and growth in regional urban systems: theory, measurement and policy implications", 44th European Congress of the European Regional Science Association. Porto, 25-29 August 2004.

  Abstract: The objective of this paper is to measure the impact of different kinds of knowledge and external economies on the urban growth in an intraregional network of cities. The paper is divided in five sections. First section (theoretical framework) exposes the relation between the knowledge-based city, networks of cities, external economies and urban growth. Second section exposes a methodology for the measurement of knowledge in cities and the identification of knowledge-based networks of cities. Third section exposes a model to measure the effects of knowledge and external economies (static and dynamic) on the urban growth. Fourth section applies this model to a case study (Catalonia). Finally, conclusions and policy implications are exposed.
   

 • Boix, Rafael (2004)
  "Redes de ciudades y externalidades", Investigaciones Regionales, nº 4, p.5-27. ISSN: 1695-7253.

  Abstract: El concepto de “economías de aglomeración” explica la existencia de ventajas derivadas de la concentración de la población y la actividad. Sin embargo, no explica la existencia de economías externas espacialmente dinámicas. Las economías de red generadas en redes de ciudades corresponden a este último tipo, puesto que se generan por la interacción entre unidades urbanas, entre las que existe un vínculo de red. El objetivo de la presente investigación es avanzar en el estudio de la relación entre las redes de ciudades y la generación de economías externas. La investigación se divide en cuatro partes: en la primera se expone la relación entre las redes de ciudades y las economías externas. La segunda parte plantea un modelo para la medición conjunta de las economías de concentración y de red. La tercera parte explica los resultados de aplicar el modelo a un caso de estudio: la red de ciudades de Cataluña. Los resultados sugieren que existe una relación causal entre la organización de las unidades urbanas formando redes de ciudades y la generación de economías externas que afectan al crecimiento y desarrollo económico. Finalmente, se exponen las conclusiones y sus implicaciones en el diseño de políticas económicas.
   

 • Trullén, Joan (2004)
  "
  L’economia catalana en transició. Per una nova estratègia econòmica i territorial", a VVAA El futur econòmic de Catalunya: lideratge econòmic i poder polític, Urbanitats Digital, nº 6, Centre Cultura Contemporània de Barcelona, Barcelona, 2004. p.73-91.

  Abstract:
  Des de l’ingrés a les comunitats europees l’any 1986, l’economia catalana, impulsada cada cop més per l’economia de la metròpoli de Barcelona, ha experimentat transformacions fonamentals que exigeixen un esforç de renovació en el discurs econòmic dominant, sovint ancorat en velles concepcions i prejudicis. Sostindré en aquesta nota que, contra tot pronòstic, els canvis experimentats per l’economia catalana els darrers setze anys són molt intensos i exigeixen adoptar noves eines d’anàlisi per interpretar-los correctament. D’aquests canvis se n’haurien de derivar canvis profunds en les estratègies econòmiques i territorials. Sostindré que precisament les polítiques econòmiques i territorials no han acompanyat els importants canvis registrats en el món de l’economia.
   

 • Trullén, Joan i Rafael Boix (2004):
  Anàlisi econòmica del centre de la regió metropolitana de Barcelona: Economia del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada de la UAB i Diputació de Barcelona (mimeo, en curs d'edició). [Revisió febrer de 2005]
  Document només accessible amb password

  Abstract: L’objectiu de la present recerca és l’estudi dels principals trets econòmics estructurals del centre de la metròpoli, assimilat a efectes pràctics amb l’àrea del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona. Per aquest motiu, es continua avançant en la millora de la informació estadística i en la construcció d’indicadors per a l’anàlisi. La perspectiva dominant és la de l’anàlisi de la producció, i en especial les fonts dels avantatges que possibiliten la millora de les bases competitives i el creixement de la metròpoli.
   

 • Boix, Rafael (2004):
    Barcelona ciutat del coneixement. Economia del coneixement, tecnologies de la informació i la comunicació i noves estratègies urbanes. Departament d'Economia Aplicada de la UAB i Gabinet Tècnic de Programació de l'Ajuntament de Barcelona (mimeo, en curs d'edició). [Revisió gener de 2005].
  Document només accessible amb password

  Abstract: L’objectiu de la recerca és la mesura de l’economia del coneixement i les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a la ciutat de Barcelona i a la metròpoli de Barcelona. A més, es plantegen dues preguntes addicionals: és Barcelona una ciutat  i una metròpoli del coneixement? Quin tipus de ciutat o metròpoli de coneixement? La hipòtesi de que partim, basada en anteriors recerques de Trullén (2001 i 2003a) i Trullén et al. (2002), és que Barcelona és una ciutat del coneixement, i que la regió metropolitana en conjunt es troba en transició cap a metròpoli del coneixement, amb una base de coneixement elevada, i amb una trajectòria sostinguda i constant d’increment de l’estructura de coneixement.

   

 • > More references ... 1985/1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 

 

[Home] [References] [Databases] [Researchers] [Links]

 

Department of Applied Economics - Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici B -  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Barcelona (Spain)
Tel. 0034 93 581 22 44 / 0034 93 581 15 28    Fax. 0034 93 581 22 92