Urban Economics > References > 2001

    
References > 2001

 
 
 • Trullén, Joan y Rafael Boix (2001)
  "Economia della conoscenza e reti di città"
  Sviluppo Locale Vol. VIII, n. 18
  , pp. 41-60. ISBN: 88-7011-902-5.

  Abstract: Il presente lavoro esplora la capacità delle città di creare, utilizzare e distribuire la conoscenza come fattore determinante dello sviluppo economico, nonché la sua relazione con altri fattori territoriali della concorrenza e l’integrazione in reti di città d’ambito locale. L’analisi empirica è centrata sul sistema delle città della Catalogna, rispetto al quale si afronta la misura dell’economia della conoscenza, l’identificazione delle reti delle città e si esplora il rapporto tra conoscenza e struttura urbana mediante l’uso del modulario econometrico.

   

 • Trullén, Joan y Rafael Boix (2001)
  "Economía del conocimiento y redes de ciudades: ciudades creativas en la era del conocimiento"
  XXVII REUNIÓN DE ESTUDIOS REGIONALES, Madrid, 28-30 de noviembre de 2001.

  Abstract: El presente trabajo explora la capacidad de las ciudades de crear, utilizar y distribuir el conocimiento como factor determinante del crecimiento económico, así como su relación con otros factores territoriales de competitividad, y la integración en redes de ciudades de ámbito local. El análisis empírico se centra en el sistema de ciudades de Cataluña, para el que se aborda la medida de la economía del conocimiento, la identificación de las redes de ciudades, y se explora la relación entre conocimiento y estructura urbana mediante el uso de la modelización econométrica.

   

 • Trullén, Joan (2001)
  La metròpoli de Barcelona cap a l'economia del coneixement: diagnosi econòmica i territorial de Barcelona 2001
  Ajuntament de Barcelona, Barce
  lona. 84-7609-969-X. (110 pags.).

  Abstract: El propòsit d’aquest estudi presentar els principals fets estilitzats de l’economia de Barcelona des d’una òptica econòmica i territorial. La vella ciutat industrial que basava la seva hegemonia productiva en la reserva del mercat interior espanyol ha donat lloc a una nova metròpoli europea, plenament integrada en els fluxos internacionals de mercaderies, serveis i factors, que presenta dues característiques que la distingeixen: una gran flexibilitat productiva i una estructura urbana polinuclear amb arrels molt profundes. Les relacions entre economia i territori expliquen una part rellevant d’aquest èxit productiu. Existeixen uns factors específicament territorials de competitivitat que caracteritzen el model econòmic de Barcelona.
   

 • Trullén, Joan (2001)
  "Economia, territori i politiques publiques a Catalunya: la consolidació de Barcelona com a metrópoli internacional"
  en Ricard GOMA, Joan SUBIRATS (eds.): Govern i politiques publiques a Catalunya (1980-2000), Edicions de la Universitat de Barcelona / Servei de Publicacions UAB, Barcelona.
  84-8338-243-1.
   
 • Trullén, Joan (2001)
  " El proyecto Barcelona -Ciudad del conocimiento desde la economía"
  en Franco MOSCONI, Francesc SOLE PARELLADA, Alejandro CHANTIRI ZAMUDIO (eds.): Política Industrial y tecnológica II, Edicions de la Universitat Politécnica de Catalunya, Barc
  elona. ISBN: 84-8301-507-2.
   
 • Trullén, Joan; Lladòs, Josep y Rafael Boix (2001)
  "Economia del coneixement i competitivitat internacional de la indústria de Barcelona"
  Perspectiva económica de Catalunya, Cambra de comerç de Barcelona 211, feb. 2001, pags. 81-93
  . ISSN: 1134-0444.

  Abstract: El propòsit de la present nota és el de subratllar que en aquest nou model econòmic de Barcelona s’hi presenta també una característica pròpia de les ciutats o economies més avançades. Es tracta del canvi de la seva base productiva en una direcció fonamental: l’impuls de l’economia del coneixement. Es tracta d’esbrinar fins a quin punt els canvis detectats en la forma de produir i en la localització de l’activitat econòmica tenen o no translació en termes de creixement de les activitats denses en coneixement i, addicionalment, si en l’èxit internacional del model Barcelona, hi han raons associades a la progressió de les activitats de tecnologia més elevada i amb intensitat de coneixements més alta.
   

 • Trullén, Joan (2001)
  "El modelo de Barcelona: la metropolis de Barcelona hacia la economía del conocimiento"
  en ECONOMÍA Y TERRITORIO: UNA NUEVA RELACIÓN XVI JORNADAS DE ALICANTE SOBRE ECONOMÍA ESPAÑOLA 26 de Octubre de 2001.

  Abstract: El propósito de este estudio presentar los principales hechos estilizados de la economía de Barcelona desde una óptica económica y territorial. La vieja ciudad industrial que basaba su hegemonía productiva en la reserva del mercado interior español ha dado paso a una nueva metrópolis europea, plenamente integrada en los flujos internacionales de mercancías, servicios y factores, que presenta dos características que la distinguen: una gran flexibilidad productiva y una estructura urbana polinuclear con raíces muy profundas. Las relaciones entre economía y territorio explican una parte relevante de este éxito productivo. Existen unos factores específicamente territoriales de competitividad que caracterizan el modelo económico de Barcelona.

   

 • Trullén, Joan (2001)
  "La economía de Barcelona: hacia un nuevo modelo de desarrollo"
  en el curso Galicia y el reto de la nueva economía, UIMP Pontevedra, 24-28 de septiembre de 2001.

  Abstract: En esta nota se trata de presentar alguna evidencia respecto al alcance y las características del cambio económico y territorial que ha experimentado Barcelona, en el que, por utilizar la expresión del mundo urbanístico, constituye hoy un "modelo Barcelona" de desarrollo. Se enmarca dentro de un programa de investigación en economía urbana que se propone contrastar algunas de las nuevas hipótesis teóricas sobre las relaciones entre crecimiento económico y localización territorial, aplicadas a una realidad especialmente compleja como es la metrópolis de Barcelona.

   

 • Trullén, Joan (2001)
  "El projecte Barcelona, Ciutat del Coneixement des de l'economia"
  al Monogràfic "Barcelona, Ciutat del Coneixement", Ajuntament de Barcelona.

  Abstract: En l’inici del segle XXI Barcelona es troba davant la irrupció d’una nova revolució científica i tècnica que comporta grans reptes polítics, econòmics i socials. L’aparició d’una nova onada d’innovacions tecnològiques i l’acceleració del procés d’interna-cionalització de l’economia tornen obsoletes formes tradicionals d’or-ganització de la ciutat. Per la seva magnitud, aquests canvis sovint es comparen amb la revolució comercial o amb la primera revolució industrial, revolucions en les quals, com ha destacat el professor Jordi Nadal, la ciutat de Barcelona va saber interpretar un paper protagonis-ta. Cal que la ciutat respongui ara d’una manera activa i decidida als nous reptes. I per això cal anar molt més enllà de facilitar el procés de renovació econòmica o tecnològica: cal construir una nova forma de convivència i d’interacció social, cosa que exigeix del conjunt de la ciutadania una decidida presa de responsabilitats.

   

 • Trullén, Joan (2001)
  "L'economia de Barcelona: cap a un nou model de desenvolupament"
  Situació de Catalunya, BBVA, pags. 26-40.

  Abstract: En aquesta nota es tracta de presentar alguna evidència pel que fa a l’abast i les característiques del canvi econòmici territorial que ha tingut Barcelona, en el que, per utilitzar l’expressió del món urbanístic, constitueix avui un “model Barcelona” de desenvolupament. S’emmarca dins d’un programa de recerca en economia urbana que es propasa contrastar algunes de les noves hipòtesis teòriques sobre les relacions entre creixement econòmic i localització territorial, tot i aplicar aquests principis sobre una realitat especialment complexa com és la metròpoli de Barcelona.
   

 • Trullén, Joan (2001)
  "La Catalunya - Ciutats: Xarxes de ciutats i economia del coneixement"
  2n Congrés de Municipis de Catalunya. Fothcoming: VVAA (2003):
  2n Congrés de Municipis de Catalunya. Ed. Associació 2n Congrés de Municipis de Catalunya, Barcelona.

  Abstract: El debat sobre el model territorial de Catalunya ha d’adaptar-se a la nova realitat econòmica, social i tecnològica de principis del Segle XXI. El text revisa els models territorials per a Catalunya al llarg del segle XX i proposa un nou model per al segle XXI, sobre la base de xarxes de ciutats i l'economia del coneixement.
   

 • Trullén, Joan (2001)
  "
  Project “Barcelona, City of Knowledge” from the Economy"
  a Xosé Carlos Arias (director) (2001): Information, Technology and Territory/Información, tecnologia e territorio, Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela, pàgs. 417 a 433.

  Abstract: At the start of the 21st century, Barcelona finds itself facing the outbreak of a new scientific and technical revolution entailing great political, economic and social challenges. The appearance of a new wave of technological innovations and acceleration in the economy’s internationalisation process make traditional forms of organisation in the city obsolete. Due to their magnitude, these changes are compared to the commercial revolution or to the first industrial revolution.
   

 • Trullén, Joan (2001)
  "
  Perspectives de desenvolupament econòmic i territorial"
  a AA.VV (2001): Cal una vertebració regional del Camp de Tarragona?, Fundació d’Estudis Socials i Nacionals Josep Recasens i Mercadé, Reus, pàgs. 35 a 43.

  Abstract: N.D.
   

 • Trullén, Joan (2001)
  "
  Barcelona Ciutat del Coneixement: una nova estratègia econòmica i territorial"
  a Jordi Maluquer de Motes, Enginyers Industrials de Catalunya, Barcelona.

  Abstract: N.D.
   

 • > More references ... 1985/1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 

 

[Home] [References] [Databases] [Researchers] [Links]

 

Department of Applied Economics - Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici B -  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Barcelona (Spain)
Tel. 0034 93 581 22 44 / 0034 93 581 15 28    Fax. 0034 93 581 22 92